Protokoll från Kavarö samfällighetsförenings årsstämma

 

 

Tid:             Söndagen den 16 juni 2013, kl. 11.00

 

Plats:         Sven Persson hallen i Öregrund

 

 

 

 

 

1.         Stämman öppnas
Ordförande Claes Westerlund öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Han riktade ett speciellt tack till Sven Christiansson, Lage Norberg, Ragnar Bratt, Roger Jansson och Bertil Roos som året runt ställer upp och fixar främst vid hamnen för föreningen.

2.         Fråga om stämman är behörigen kallad samt fastställande av dagordning
Stämman befanns vara behörigen kallad och dagordningen fastställdes.

3.         Val av ordförande och sekreterare för stämman
Till stämmans ordförande valdes Morgan Neuman och till sekreterare Mayvi Eriksson.

4.         Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Ragnar Bratt och Lage Norberg.

5.         Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för år 2012
Handlingarna, som var bifogad i kallelsen, godkändes och lades till handlingarna.

6.         Revisorernas berättelse,
Peter Forssberg var ombud för Robert Saberski som hade förhinder. Han läste upp revisionsberättelsen och punkter som styrelsen bör se över. Efter revisorernas genomgång av räkenskaperna så tillstyrker att resultat- och balansräkningen för 2012 fastställs. De rekommenderar stämman att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning.

7.         Fråga angående styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året
Stämman beslutar att ge styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna året.

8.         Styrelsens förslag till verksamhet, budget för 2013 samt förslag till debiteringslängd
Samtliga handlingar fanns med i samband med kallelsen. Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till verksamhet, budget samt debiteringslängd för 2013.

9.         Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna
Inga motioner har inkommit till årets stämma. Senaste datum för motioner inför nästa årsstämma är 15 april 2014.
Styrelsen har två framställningar till årsstämman:
- påminnelseavgift för medlemsfordringar som också revisorerna tog upp i punkter som styrelsen behöver se över. Efter diskussion beslutade årsstämman att styrelsen får ta beslut om tillvägagångssätt samt storlek på påminnelseavgift.
- farthinder på Brännskärsvägen. Håkan Ahlström informerade om bakgrund och förslag. Efter diskussion och handuppräckning visade att årsstämman var positiv till förslaget och gav styrelsen uppdrag att jobba vidare med frågan.

10.      Ersättning till styrelsen och revisorerna
Beslutades att ersättning till styrelsen och revisorer blir oförändrad.

11.      Val av styrelseledamöter
Valberedningen, genom Mikael Bengtsson, föreslår att Claes Westerlund fortsätter som ordförande ytterligare 1 år. Han föreslår nyval på Anette Wännås för 2 år samt nyval på Björn Nilsson för 2 år. Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

12.      Val av styrelsesuppleanter
Till styrelsesuppleanter på 1 år föreslog valberedningen omval på Susanne Horsell och nyval på Åsa Liljander. Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Olle Werner kvarstår som adjungerad för boende utanför området med nyttjanderätt av Brännskärsvägen.

13.      Val av revisor och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår omval på Robert Saberski och nyval på Peter Forssberg som revisorer samt nyval på revisorssuppleanter Bo Liljander och Claes-Göran Uggla. Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

14.      Val av valberedning
Till valberedning valde stämman omval för Mikael Bengtsson (sammankallande), Gunvor Sjögren och Hans Blicke.

15.      Övriga frågor
Inga övriga frågor.

 

16.      Stämman avslutas
Ordförande tackade styrelsen för 2012, önskade den nya styrelsen lycka till 2013 och förklarade stämman avslutad.

 

 

Vid protokollet:

 

 Mayvi Eriksson                                                        Morgan Neuman

 Sekreterare                                                                  Ordförande

 

 Justeras:

 

 Ragnar Bratt                                                            Lage Norberg