Detta gäller avseende tunga transporter inom samfälligheten

 

 • Med tung transport menas fordon med totalvikt över 12 ton.

 • Fastighetsägare som ”skapar” den tunga transporten ska anmäla till styrelseledamot innan transporten sker, företrädesvis till vägansvarige i styrelsen.
  Aktuella namn och kontaktuppgifter – se under flik styrelse på hemsidan eller på områdets anslagstavlor

 • Inga tunga transporter får ske utan tillstånd från styrelsen/vägansvarige..

 • Det åligger fastighetsägare att ta reda på hur tung transporten/fordonet kommer att vara.
  Ska fordonet passera stenbron måste även axeltrycket uppges, se vägskylt vid bron.

 • En avgift på 250 kr/körning ska erläggas till Kavarö Samfälighetsförening,
   Pg 68 09 78-4.

 • Det är väldigt svårt att värdera slitaget för varje enskild transport och denna avgift ska ses som en symbolisk kostnad för extraslitage pga tung transport.

 • Eventuella synliga skador som uppstår på samfällighetens väg vid tung transport ansvarar fastighetsägare för.
  Hur och omfattning av åtgärd för att avhjälpa skada hanteras i varje enskilt fall mellan styrelse och fastighetsägare.

 • Vid tjällossning sänks tillåten totalvikt på alla våra vägar till 4 ton, vilket framgår på skylt vid Brännskärsvägens början. Tidpunkten kan variera från år till år men är vanligtvis ett antal veckor under Mars-April.

  • Vi vädjar till alla medlemmar att respektera dessa förhållningsregler.

Gammal väginformation

2016-08-16:

- Vägarbetet startar onsdag 17/8 med kantskärning och förstärkningsåtgärder enl tidigare utlagd beskrivning. Efter det, kanske med ett litet tidsglapp, sker själva beläggningsarbetena. Vår entreprenör för detta är Svevia.

2016-06-22:

Hej!
Här kommer kortfattad info.

Potthål:
Senast torsdag denna vecka (men förmodligen imorrn) kommer Svevia att laga potthål på Brännskärsvägen.

Ev potthål på andra vägar lagas ej nu, de får vänta till stora arbetet i augusti-september.

Farthinder:
Monteras denna vecka

Dikeskantklippning:
Jag har beställt av Patrik S (Kavarö gräv&schakt) att göra det så snart som möjligt.
 Enl samtal idag sker det helgen 2-3/7 eller 9-10/7. Gäller alla vägar i samfälligheten.


Vägarbetet:
Efter samtal med Svevia i slutet av förra veckan så bestämdes att ej lägga ut makadamfyllning före semester och beläggning efter semestern.
Svevia skulle ej hinna förrän V28, dvs när trafikmängden ökar markant i området. Dessutom skulle det bli väldigt dammigt de dagar då det ej regnar.
Blir "obra" för alla inkl vägarbetarna.
Kickar igång Svevias arbeten i slutet av Augusti istället.


Trevlig midsommar på er !
//Styrelsen gm Jonas wahlström

 2105-05-20:

-          Det är klart med entreprenör. Styrelsen har efter anbudsutvärdering valt att anlita Svevia.
-          Arbeten påbörjas tidigast V24/25 och pågår till V27.
-          Det är främst kantskärning och förstärkningsarbeten/utläggning makadam.
-          Det sker inga vägarbeten V28-31.
-          Beläggningsarbeten sker någon gång under perioden V32-36.
-          När vi kan ge mer preciserad info om tider så sker det via hemsidan.

-          Det är klart med entreprenör. Styrelsen har efter anbudsutvärdering valt att anlita Svevia.

 

2015-11-30:

• Lagning av potthål inför vintern har skett med hjälp av vår vinterväghållare Patrik Söderqvist.
Omfattningen av denna lagning är bara för att klara vinterplogning och att inte få större/dyrare skador att ta hand om i vår. Potthåls-lagningen är alltså ej avsedd att vara ”perfekt”.
• Som många av er har iakttagit så har inget förarbete inför ny beläggning skett. Detta sker med fördel i vår då grönskan vid sidan av vägen och i dikena inte är så frodig som under sommar/höst.
Det blir också lättare att tidsmässigt samordna dessa arbeten med själva beläggningsarbetet.
• Konkret Förfrågan och upphandling kommer ske under första kvartalet 2016.
Kontakt och visning av vägarna har redan skett med två tänkbara anbudslämnare.
• Tiden för själva beläggningsarbetet kvarstår som tidigare, dvs pågå under några veckor i maj-juni.
• Mer information inkl bättre tidsangivelse när arbeten kommer ske, meddelas när vi skrivit avtal med utförare.