Årsmötesprotokoll 2014


Protokoll från Kavarö samfällighetsförenings årsstämma

 

Tid:             Söndagen den 15 juni 2014, kl. 11.00

Plats:         Sven Persson hallen i Öregrund

 

 

 1. 1.         Stämman öppnas
  Ordförande Claes Westerlund öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

  Han riktade ett speciellt tack till Sven Christiansson, Lage Norberg, Ragnar Bratt, Roger Jansson, Ann-Sofie  Vendin  och Bertil Roos som året runt ställer upp och fixar främst vid hamnen för föreningen.

 2. 2.         Fråga om stämman är behörigen kallad
  Stämman befanns vara behörigen kallad


 3. 3.         Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar och fasställande av röstlängd

Skickades ut under mötet och fylldes i, 24 st. medlemmar närvarande

 1. 4.         Val av ordförande och sekreterare för stämman
  Till stämmans ordförande valdes Morgan Neuman och till sekreterare Björn Nilsson.

 2. 5.         Val av protokolljusterare tillika rösträknare
  Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Jonna Forssberg och Lage Norberg.

 3. 6.         Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för år 2013
  Handlingarna, som var bifogad i kallelsen, godkändes och lades till handlingarna.

 4. 7.         Revisorernas berättelse,
  Peter Forssberg läste upp revisionsberättelsen och punkter som styrelsen bör se över. Det noterades att den finns ett fåtal medlemmar i samfälligheten som inte betalar årsavgiften i tid. Styrelsen uppmanades att söka rutiner för eventuellt överlämning till kronofogden på ett tidigare stadium. Efter revisorernas genomgång av räkenskaperna så tillstyrker att resultat- och balansräkningen för 2013 fastställs. De rekommenderar stämman att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning.

 5. 8.         Fråga angående styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året
  Stämman beslutar att ge styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna året.

 6. 9.         Styrelsens förslag till verksamhet, budget för 2014 samt förslag till debiteringslängd
  Samtliga handlingar fanns med i samband med kallelsen. Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till verksamhet, budget samt debiteringslängd för 2014.

 7. 10.      Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna
  Inga motioner har inkommit till årets stämma. Senaste datum för motioner inför nästa årsstämma är 15 april 2015.
  Styrelsen har en framställning till årsstämman:
  -Höja driftavgiften Brännskärsvägen med 200 kr per andel enligt skriftlig framställan i kallelse till Årsstämma 2014 och Årsredovisning för 2013.

BESLUT: Årsstämman beslutade om höjning av driftavgiften med 200 kr per andel. 

 1. 11.      Ersättning till styrelsen och revisorerna
  Beslutades att ersättning till styrelsen och revisorer blir oförändrad.

  Bertil Roos tog upp att ersättningen inte täcker den egna kostnaden och vill höja den.
  Styrelsen fick i uppdrag att arbeta fram ett förlag till nästa årsmöte

 

 1. 12.      Val av styrelseledamöter
  Valberedningen, genom Mikael Bengtsson, föreslår omval av Claes Westerlund för 2 år och omval av Håkan Ahlström för 2 år Han föreslår nyval av Roger Jansson för 2 år Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.


 2. 13.      Val av styrelsesuppleanter
  Till styrelsesuppleanter på 1 år föreslog valberedningen omval på Susanne Horsell och nyval av Mikael Bentsson. Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

  Olle Werner kvarstår som adjungerad för boende utanför området med nyttjanderätt av Brännskärsvägen.

 3. 14.      Val av revisor och revisorssuppleanter
  Valberedningen föreslår omval på Robert Saberski och omval på Peter Forssberg som revisorer samt omval på revisorssuppleanter Bo Liljander och Claes-Göran Uggla. Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

 4. 15.      Val av valberedning
  Till valberedning valde stämman omval för Christer Olsson (sammankallande) och Gunvor Sjögren.


 5. 16.      Övriga frågor
  Inga övriga frågor.

 

 1. 17.      Stämman avslutas
  Ordförande tackade styrelsen för 2013, önskade den nya styrelsen lycka till 2014 och förklarade stämman avslutad.

 

 

Vid protokollet:

 


Björn Nilsson                                                           Morgan Neuman

Sekreterare                                                                  Ordförande

                  

Justeras:

 

 

Jonna Forssberg                                                    Lage Norberg