Hej, välkommen till Kavarö, beläget alldeles utanför Öregrund. Du har kommit till en gammal kulturbygd vars namn har anor från slutet av 1400-talet då riksföreståndaren Sten Sture d.ä. 1491 gav Öregrund stadsprivilegier och då Kavarö omnämns, vad man idag vet, för första gången i samband med att gränsdragningen mellan Öregrund och Kavarö skulle fastställas. 

 
 
Natura 2000-området Kavarö ligger strax söder om Öregrund i Östhammars kommun, Uppland. Det 28,9 hektar stora området är ett mycket fint och välbevarat exempel på äldre tiders jordbrukslandskap med mycket välhållna gärdesgårdar, odlingsrösen, hamlade askar, fägator, naturbetesmarker, smala vallar och skogsbeten. Marken på Kavarö har brukats för bete, slåtter mm sedan mycket lång tid tillbaka, kanske sedan vikingatiden (Det finns gravfält i närheten och ett namn som Vigärdet tyder på förkristna traditioner). Eftersom det småskaliga brukandet fortgått alltsedan dess, hyser området, förutom kulturhistoriska värden, även stora biologiska värden med arter typiska för betes- och slåtterpräglade marker med lång kontinuitet. Det gäller såväl växter som fjärilar och svampar