Välkommen som medlem i Kavarö Samfällighetsförening

        

Som fastighetsägare inom Samfälligheten är du automatiskt och obligatoriskt medlem i Kavarö Samfällighetsförening. Att en samfällighet är bildad beror på att vi har gemensamma intressen och områden att förvalta. Med detta följer vissa rutiner och åtaganden. Ditt organ för förvaltningen är styrelsen som väljs vid årsstämman i juni varje år. Vid denna stämma fattas också beslut om budget och åtgärder under det innevarande verksamhetsåret. Eftersom de åtgärder och den budget som beslutas påverkar ditt boende och din ekonomi så är det naturligtvis av största vikt att du är närvarande vid stämman. Till denna får du en personlig kallelse.

 

De områden, eller anläggningar som det heter i stadgarna, vi har att förvalta är

 

Brännskärsvägen

Denna väg är pulsådern genom vårt område, den passerar vår hamn samt är förbindelse för alla boende på Prästholmen, Enkullen och Järsön. Din avgift för vägen beror på var i eller utanför området man bor och dessa andelstal är beslutade av Länsstyrelsen efter utförd lantmäteriförrättning. De som bor på Enkullen och Järsön bor utanför vårt område och betalar en avgift för att kunna använda Brännskärsvägen. Dessa deltar inte i den övriga delen av samfälligheten. Brännskärsvägen, liksom övriga stickvägar, har snöröjning vintertid. Flera boende längs och utanför Brännskärsvägen är bofasta. Enligt en fastställd underhållsplan kantskärs våra diken, vägtrummor spolas rena och i förekommande fall byts sådana ut. Potthål lagas och nya ytskikt läggs på efter behov.

 

Hamnen

Brännskärets hamn är en gemensam anläggning där det finns båtplatser vid våra bryggor (se Hamnregler). Kostnader för bryggunderhåll och bevakning bekostas av båtavgifter, övrigt av samtliga. Enkelt uttryckt kan man säga att allt som ligger i vattnet betalas av båtägarna, allt annat av samtliga i Samfälligheten. Samtliga bryggor är nyrenoverade eller helt nya. Hamnen har nyligen muddrats och stensatts för att motstå de höstliga stormarna.

 

Grönområden och stickvägar

De så kallade stickvägar som finns är, dels de som utgår längs Brännskärsvägen, dels de som utgår längre söderut längs Kavarövägen (gamla vägen mellan Öregrund och Östhammar).

 Från Brännskärsvägen utgår Börstvretstigen, Sjöbodstigen, Fallskatstigen, Fjärdstigen, Klevstigen, Alörstigen och Gränsstigen.

Från Kavarövägen utgår Rydstigen och Kavaröstigen. Byängstigen utgår frän den senare av dessa.

Tillsammans utgör vi lite mer än 100 fastigheter. Alla stigar har snöröjning vintertid. Även vid dessa stigar finns bofasta.

 På flera platser runt och mellan dessa stigar finns mindre gångvägar som kräver underhåll samt några ängar för gemensamt nyttjande. På några av dessa ängar slås gräset genom entreprenad, andra ängar sköts av de närboende.

 För att hålla dina och våra gemensamma kostnader nere så mycket som möjligt är det viktigt att din gräns mot vägen underhålls. Det är ditt ansvar att diket är rent och att vägtrumman under din infart inte blir igensatt. Om diken och trummor missköts så stannar vatten kvar under vägen vilket medför tjälskador och kostnader. För att vägarna skall bibehållas är en god dränering ett livsvillkor.

 Årligen har vi gemensamma städdagar där våra grön- och närområden röjs och underhålls. Särskild kallelse utsänds angående detta.

 

Vattenposter

En gammal anläggningspost. På några ställen längs våra vägar finns gamla handdrivna vattenposter. För dessa betalar vi en liten avgift som täcker vattenanalyser som skall ske med vissa års mellan rum. I praktiken används inte dessa vattenposter då lokala pumpföreningar i stället har bildats. Genom din lokala pumpförening får du sommarvatten till din fastighet. Dessa pumpföreningar ingår inte i den gemensamma samfälligheten. Den som ansvarar för din pumpförening (ofta en egen styrelse) tar ut en särskild avgift som skall täcka drift och underhåll. Om du har sommarvatten och är betalande medlem i en pumpförening så kan du nyttja alla pumpar i området. Några boende har egen borrad brunn. Dessa väljer själva om de vill vara medlem i en pumpförening och ha tillgång till reservvatten eller inte.